ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Beveztő

A jelen Felhasználási Feltételek azokat a szabályokat és feltételeket tartalmazza, amelyek a SUHANJ! Alapítvány (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 25. III 2., adószám: 18139493-2-41, e-mail cím: suhanj@suhanj.hu) által üzemeltetett http://www.önzetlenmindennapok.hu weblap ("Weblap") tartalmának és szolgáltatásainak használatára irányadók. 

A SUHANJ! Alapítvány annak érdekében hozta létre és üzemelteti a Weblapot, hogy az érdeklődők számára az Alapítványról, valamint a SUHANJ! Fitness Nonprofit Kft., tevékenységéről hasznos információkat nyújtson, valamint lehetőséget teremtsen a Felhasználók számára, hogy közhasznú céljaihoz adományozáson, valamint közérdekű önkéntes munkán keresztüli csatlakozhassanak. 

A jelen tájékoztató a weblapon az automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatok, valamint a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, adományozással összefüggésben keletkező, hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó, a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosító, illetve a látogatóknak a honlapon történő véleménynyilvánítását szolgáló adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Felhasználási Feltételeket módosítsa. Annak érdekében, hogy Ön mindig tisztában legyen a Weblap használatával kapcsolatos jogaival és kötelességeivel, azt javasoljuk, hogy időnként tanulmányozza a Felhasználási Feltételeket. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően használja a Weblapot, úgy tekintjük, hogy elfogadta a Felhasználói Feltételek módosítását.

1. Az adatkezelő

A honlappal kapcsolatban az adatok kezelését végzi és a http://www.önzetlenmindennapok.hu honlapot üzemelteti a SUHANJ! Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-114907).

Az adatkezelő minde esetben az érintettek önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat. Amennyiben az érintett bármely személyes adatát önként eljuttatja az Adatkezelőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Adatkezelő – a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában részletezett – személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. 

2. Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

a Szolgáltató által üzemeltetett Weblap rendeltetésszerű működésének biztosítása,
a Honlapon megvalósuló adományozás elősegítése, és erre tekintettel ellenőrző és köszönő rendszerüzenetek küldése (akár az OTP Mobil Kft. által biztosított és felelősségi körébe tartozó bankkártyás fizetéssel kapcsolatban) felmerült hibák esetén a zavarok mihamarabbi elhárításának elősegítése;

a Felhasználóknak szóló szerkesztett hírlevél küldése feliratkozás alapján, illetve 

a Felhasználók által támogatott akciókhoz  köthető híradás

Az adatkezelés jogalapja

a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok tekintetében.

A kezelt adatok köre

Előnév, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, fizetési mód, az adományozás összege, az adományozás időpontja, az adományozáskori IP cím. A látogatás időpontja, az IP-cím felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Cookie szabályzat

A SUHANJ! Alapítvány honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a technikai működés miatt a használt böngészőprogram és operációs rendszer típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím), a doménnévvel (URL), a látogatás dátumával (a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja) és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan – a felhasználó számítógépének beállításától függően – automatikusan képződnek személyes adatnak minősülő technikai adatok. Ez a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag a honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos elemzésekre és statisztikai információk gyűjtésének céljából történik. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal. A weboldal a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges, a felhasználói élmény javítását célozza. A cookie-kat kereskedelmi célra a SUHANJ! Alapítvány nem használja. A cookie-k engedélyezése kikapcsolható ezen a honlapon. A kikapcsolás leghatékonyabb módja, ha a böngészőn belül történik a beállítás, ennek módja a böngészők Súgó részében olvasható.

3. Az adatkezelés időtartama

Az adományozáshoz kapcsolódó, a Felhasználók által önkéntesen szolgáltatok esetében az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Kapcsolattartási adatok esetében

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, vagy ahhoz hasonló tájékozatási lehetőségre, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal küldhet hírlevelet a Felhasználónak. A SUHANJ! Alapítvány az érintett e-mail címét mint személyes adatot a hírlevél küldése céljából az érintett leiratkozásáig vagy az e-mail cím törlésének érintett általi kéréséig kezeli.

Adományozási adatok esetében

A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre

A Szolgáltató a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Weblapon megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

a Szolgáltató valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa,

a Felhasználó.

5. A Felhasználó jogai 

Az Felhasználó bármikor kérhet a Szolgáltatótól a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását

A Felhasználó Személyes Adatainak kezeléséről a Szolgáltatótól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Szolgáltató suhanj@suhanj.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Az e-mailen küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha az a Honlapon regisztrált e-mail címről érkezik. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: a Felhasználónak a Szolgáltató által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Felhasználó adatait. A tájékoztatáskérésre a Szolgáltató a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

6. Jogorvoslati lehetőségek

Kérjük Önt, hogy ha úgy érzi, hogy a SUHANJ! Alapítvány megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk, hogy igényeit polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A Felhasználó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu). 

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel a Szolgáltató munkatársai az suhanj@suhanj.hu e-mail címen érhetők el.

7. Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

HÍRLEVELEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

E-mail címe megadásával a Felhasználó elfogadja, hogy a SUHANJ! Alapítvány az érintett e-mail címét mint személyes adatot a hírlevél küldése céljából az érintett leiratkozásáig vagy az e-mail cím törlésének érintett általi kéréséig kezeli.

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, vagy ahhoz hasonló tájékozatási lehetőségre, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal küldhet hírlevelet a Felhasználónak. Az adatok e célból való felhasználását az Felhasználó bármikor megtilthatja, a hírlevélről leiratkozhat.

A Felhasználó bármikor korlátozás, indokolás nélkül, és ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználó. A Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetekben lévő linkre kattintva.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, kézbesített üzenetek listája.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

Az adatkezelés célja: elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése

ADOMÁNYOZÁSRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

Amennyiben Ön támogatja a SUHANJ! Alapítványt, az adomány, támogatás befizetésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adományával, támogatásával kapcsolatos adatait az adatkezelő kezelje. 

A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés során az adatkezelő – az adományozás, támogatás érintett által választott módja függvényében – kezeli, illetve kezelheti az érintett nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, az adomány összegét, a támogatás időpontját, valamint bankszámlaszámát. Ezen adatok megőrzését mint amelyek a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon szerepelnek, előírja továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy ezeken felül megadja-e a támogatói kommunikációhoz szükséges személyes (elérhetőségi) adatait, és hozzájárul-e azok támogatói kommunikáció céljaira (tájékoztatók, felhívások) való felhasználásához. Az adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatait ezen ráutaló magatartásokkal (az adományozással, a támogatással, a további adatok megadásával) teszi meg. 

A személyes adatokat az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Az OTP Mobil Kft. által biztosított online bankkártyás adományozáshoz kapcsolódó SimplePay adományozási feltételeket itt találja.

 • Kapcsolat

  A SUHANJ! Alapítvány tevékenységével, illetve az adományozással kapcsolatos technikai kérdésekkel, javasoljuk, hogy Nagygyörgy Andrást keresd: nagygyorgy.andras@suhanj.hu, +3620-397-5056.

  A 100-asok Klubja ötletgazdája és alapítója Major-Maróthy Zsolt. Kérdés esetén fordulj akár hozzá is bizalommal: suhanj100@gmail.com

  További elérhetőségeink:
  SUHANJ! Alapítvány
  Cím: 1136 Budapest, Tátra utca 6.
  Email: suhanj@suhanj.hu
  Adószám: 18139493-2-41
  Bankszámlaszám: Magnet Bank 16200113-18514759

 • Impresszum

  A szazasokklubja.hu weboldalt kiadja a 
  SUHANJ! Alapítvány. Erőt adunk.
  Alapítva 2010-ben, közhasznú szervezet, integratív sportklub, mozgalom
  Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 25 III 2.
  Cím: 1136 Budapest, Tátra utca 6. (SUHANJ Fitness)
  Telefon: +3630-211-7278
  E-mail: suhanj@suhanj.hu
  Adószám: 18139493-2-41
  Bankszámlaszám: Magnet Bank 16200113-18514759-00000000

  Honlap design: Kálmán Csaba, Noppa Design
  Sitebuild: Szigeti Klára, Oláh Gergely, Pixeloid
  Online bankkártyás adományozási szolgáltató: OTP Mobil Kft. SimplePay

  Köszönjük a honlapon felhasznált képek és videók készítőinek:
  Videó:
  + Laczi Evelin, Hernáth Csaba, Józsa László, Speak Easy Project
  Fényképek:
  + Juhász Bogi, Booggee Photography
  + Szécsi István, Divany.hu
  + Nyulász Péter, Pedagógiai Folyóiratok
  + Magócsi Márton, Abcug.hu
  + Vadnai Szabolcs, NLCafe.hu
  + Maximilian Rosenberger, SozialMarie 2017, Unruhe Privatstiftung